Ankiety do pobrania

Odpo­wied­nią ankietę należy wypeł­nić, zapi­sać na kom­pu­te­rze i ode­słać drogą elek­tro­niczną, na adres e-mail: tomasz.glazewski@wegrow.com.pl

W przy­padku nie­ja­sno­ści lub pytań doty­czą­cych Planu Gospo­darki Nisko­emi­syj­nej lub ankiety pro­simy o kon­takt:

Tomasz Gła­żew­ski,
tel. (25) 792–23-26 wew. 121, e-mail: tomasz.glazewski@wegrow.com.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Węgrów

 


Mia­sto Węgrów w ramach kon­kursu prze­pro­wa­dzo­nego przez Naro­dowy Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej uzy­skało dofi­nan­so­wa­nie (w 85%) ze środ­ków UE w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tura i Śro­do­wi­sko 2007 – 2013, dzia­ła­nie 9.3,         Ter­mo­mo­der­ni­za­cja obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej — plany gospo­darki nisko­emi­syj­nej, na reali­za­cję pro­jektu „Plan Gospo­darki Nisko­emi­syj­nej dla mia­sta Węgrów — pod­no­sze­nie efek­tyw­no­ści ener­ge