Ankiety do pobrania

Odpo­wied­nią ankietę należy wypeł­nić, zapi­sać na kom­pu­te­rze i ode­słać drogą elek­tro­niczną, na adres e-mail: tomasz.glazewski@wegrow.com.pl

W przy­padku nie­ja­sno­ści lub pytań doty­czą­cych Planu Gospo­darki Nisko­emi­syj­nej lub ankiety pro­simy o kon­takt:

Tomasz Gła­żew­ski,
tel. (25) 792–23-26 wew. 121, e-mail: tomasz.glazewski@wegrow.com.pl

 

LOGO

Mia­sto Węgrów w ramach kon­kursu prze­pro­wa­dzo­nego